Sorbus aria (Cerddinen Wen / Whitebeam) [WB]  (1)

Sorbus intermedia (Cerddinen Sweden / Swedish Whitebeam) [SWB]  (3)